Przejdź do treści

Doradztwo zawodowe

Poniżej zamieszczamy linki do materiałów dotyczących rekrutacji na rok szkolny 23/24 dla uczniów i rodziców (nasi uczniowie mają je w teamsach)

1. Informator o szkołach : Informator “Wybierz szkołę dla siebie” – informator o wszystkich szkołach ponadpodstawowych publicznych w Warszawie

2. Kalkulator punktów: kalkulator 

3. Poradnik dla rodziców: Rodzic jako doradca swojego dziecka

4. Poradnik dla rodziców: Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej

5. Poradnik dla rodziców: Rodzic jako doradca dla swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej 2024_25

6. Przydatne informacje ze strony miasta: https://edukacja.um.warszawa.pl/po-szkole-podstawowej

7. Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2024/2025

8. Punktacja z 2023 – pełni funkcję bardzo orientacyjną. Minimalna liczba punktów 2023 (dane orientacyjne)

9. Ranking liceów: licea

10. Ranking techników: technika

10.TERMINY postępowania rekrutacyjnego

11. Wykaz konkursów , które mogą być wpisywane na świadectwo kl 8 

Grażyna Kłopotowska-szkolny doradca zawodowy

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie

 Podstawa prawna

 • 47 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018r. poz. 1675)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591)

  

 1. Założenia ogólne
 2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.
 3. WSDZ to celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę, która realizuje koncepcję uczenia się przez całe życie.
 4. Działania realizowane są w sposób spójny, zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny.
 5. Adresatami działań w zakresie doradztwa zawodowego są uczniowie, rodzice, nauczyciele.
 6. Realizatorami działań są wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole. Współpracują z rodzicami uczniów przy realizacji WSDZ. Program realizacji WSDZ na dany rok szkolny opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel odpowiedzialny za realizację doradztwa zawodowego w szkole, którzy są wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
 7. Dyrektor odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym. Koordynacją realizacji programu WSDZ na dany rok szkolny zajmuje się doradca zawodowy lub wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem.
 8. Cel do realizacji dla klas I – VI w ramach orientacji zawodowej:
 • zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań oraz uzdolnień.
 1. Cel do realizacji dla klas VII – VIII w ramach doradztwa zawodowego:
 • wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku.
 1. Cele, o których mowa wyżej, będą realizowane poprzez:
 • rozwijanie wiedzy uczniów na temat własnych zasobów i ograniczeń, potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, inspirowanie do dokonywania samooceny,
 • rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych przez uczniów,
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy i poznawanie zawodów przez uczniów,
 • rozwijanie wiedzy zawodoznawczej przez uczniów,
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy przez uczniów,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych przez uczniów,
 • udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, także w kontekście edukacji całożyciowej przez uczniów,
 • przygotowanie uczniów do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika,
 • rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie przez uczniów,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności umiejętności uczenia się przez uczniów,
 • kształtowanie u uczniów postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej,
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.
 1. Zajęcia są prowadzone na I i II etapie edukacyjnym na:
 • obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w klasach I – VI związanych z realizacją treści programowych w ramach doradztwa zawodowego: poznawanie siebie i własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych,
 • obowiązkowych zajęciach z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII w wymiarze 10 godzin lekcyjnych w roku szkolnym,
 • zajęciach z wychowawcą w klasach IV – VIII w wymiarze minimum 5 godzin lekcyjnych w roku szkolnym,
 • zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Pozostałe działania skierowane do uczniów:
 • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego,
 • korzystanie z informatorów o zawodach,
 • spotkania z pracodawcami i absolwentami szkoły,
 • udział w dniach otwartych w szkołach ponadpodstawowych,
 • projekcje filmów o zawodach,
 • tworzenie kół zainteresowań,
 • organizacja konkursów zawodoznawczych,
 • wizyty zawodoznawcze i wycieczki do miejsc pracy,
 • udział w targach edukacyjnych,
 • umieszczanie informacji edukacyjno-zawodowych, np. na stronie internetowej szkoły,
 • indywidualne porady, konsultacje z doradcą.
 1. Propozycje działań skierowanych do rodziców:
 • systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach,
 • organizowanie spotkań doradczych,
 • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego.
 1. Propozycje działań skierowanych do nauczycieli:
 • uświadamianie nauczycielom konieczności realizowania programu WSDZ na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 • umożliwianie udziału w projektach, kursach i szkoleniach związanych z obszarem doradztwa zawodowego wymiana doświadczeń, baza wiedzy,
 • organizowanie lekcji otwartych.
 1. Klasy I – III
 2. Cele szczegółowe:

1)  rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka,

2) redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej, 

3) kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych,

4) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

5) rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole  i organizacją własnej aktywności.

 1. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I – III

 1) Poznanie siebie

Uczeń:

opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać,

prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób,

podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi,

podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach,

podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

odgrywa różne role zawodowe w zabawie,

podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy
w wybranych zawodach,

opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach,

omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje,

opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu,

posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności,

wskazuje treści, których lubi się uczyć,

wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić

planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu,

próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

 1. Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej w klasach 1 – 3 wkomponowane są w proces realizacji podstawy programowej i są spójne z treściami realizowanego na tym etapie edukacyjnym programu:

1) w zakresie fizycznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

 1. a) świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia;
 2. b) umiejętność wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej;
 3. c) umiejętność organizacji bezpiecznych zabaw i gier ruchowych.

2) w zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

 1. a) umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich;
 2. b) umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; potrzebę tworzenia relacji;

 c świadomość przeżywanych emocji i umiejętność panowania nad nimi oraz wyrażania ich w sposób umożliwiający współdziałanie
w grupie oraz adaptację w nowej grupie;

3) w zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

 1. a) umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości;
 2. b) potrzebę i umiejętność identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych cech;
 3. c) umiejętność przyjmowania konsekwencji swojego postępowania;
 4. d) umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii;
 5. e) umiejętność samodzielnego wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb społecznych;
 6. f) umiejętność samodzielnej organizacji czasu przeznaczonego na odpoczynek indywidualny i w grupie;
 7. g) umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w tym bezpieczeństwo związane z komunikacją za pomocą nowych technologii oraz bezpieczeństwo uczestnictwa w ruchu drogowym;

4) w zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

 1. a) potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia,
 2. b) umiejętność czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z niej w różnych sytuacjach życiowych, w tym kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i rozwijania swoich zainteresowań,
 3. c) umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów,
 4. d) umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń,
  a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń,
 5. e) umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii,
 6. f) umiejętność samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.

4.W ramach orientacji zawodowej  wskazane jest zrealizowanie zajęć na podstawie przykładowych programów orientacji zawodowej dla klas

I – III szkoły podstawowej z proponowanymi tematami:

 • Brawo ja! Prezentacja własnych talentów
 • Zawód moich rodziców
 • Lubię to – każdy ma swoje zainteresowania
 • Fryderyk Chopin – jak rozwijają się zainteresowania
 • Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły
 • Dzisiejszy Jaś – Kim będzie jako Jan?
 • Zawody na celowniku
 • Trofea zawodowe – poznajemy zawody ludzi, których poznaliśmy w …
 • Po co się uczę?
 • Klasy IV – VI
 1. Cele szczegółowe:
 • rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych,
 • rozwijanie wiedzy na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i uzdolnień,
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy,
 • rozwijanie wiedzy zawodoznawcze,
 • rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym umiejętności uczenia się,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej,
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.
 1. Treści programowe z zakresu orientacji zawodowej dla klas IV – VI
 • Poznawanie własnych zasobów

Uczeń: 

określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje,

wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia, 

podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość, 

prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

 • Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń: 

wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach,

opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka,

podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe,

posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,

wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą. 

 • Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń: 

wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów oraz omawia swój indywidualny,

wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć,

samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych

Uczeń: 

 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych,

 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu, 

 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą. 

 3.Wskazana jest  realizacja zadań w zakresie orientacji zawodowej w ramach lekcji z wychowawcą:

 • Dzień kreatywnych pasjonatów
 • Wybieram ten zawód, bo…
 • Jak oszczędzić pierwszy milion?
 • Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?
 • Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się
 • Umiejętności – od przeszłości do przyszłości
 • Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe
 • Gotowi? Trzy, dwa, jeden, SMART!
 • Po co mi ta praca?

 

IV.              Klasy VII – VIII

 1. Cele szczegółowe:
 • rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień,
 • rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych,
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy,
 • rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych,
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych
  i zawodowych,
 • kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej,
 • rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze edukacji i rynku pracy,
 • przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika,
 • rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym umiejętności uczenia się,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej,
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.
 1. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII

 1) Poznanie własnych zasobów 

Uczeń: 

określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych,

rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe), 

dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł, 

rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnozawodowych,

rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej,

określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji,

określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 

 • Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń: 

wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania, 

porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców, 

wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy, 

uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka, 

analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy,

wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową,

dokonuje autoprezentacji. 

 • Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń: 

analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając
z dostępnych źródeł informacji,

analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów, 

charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej,

określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

 • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych

Uczeń: 

dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym,

określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby,

identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjnozawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać
z ich pomocy,

planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 1. Tematyka zajęć w klasie VII:

1) Zainteresowania

2) Cechy charakteru

3) Umiejętności

4) Wartości

5) Wiedza

6) Warunki indywidualne

7) Rynek pracy

8) Zawody

9) Kształcenie

10) Sukcesy i porażki

 1. Tematyka zajęć w klasie VIII:

1) Pomysł na siebie

2) Cele

3) Plan działania

4) Poszukiwanie pracy

5) Podjęcie pracy

6) Nowa wizja kariery

7) Co może wzmocnić moje szanse na rynku pracy? Ocena własnych mocnych i słabych stron

8) System szkolnictwa w Polsce

9) Jak analizować oferty szkół ponadpodstawowych? 

10) Jak Cię widzą, tak… Cię zatrudnią – o pułapkach autoprezentacji

 1. Zajęcia z wychowawcą:

1) Klasa VII – Ja w moich oczach;

2) Klasa VIII – Marzenia do spełnienia.

 1. Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ dla uczniów:
 2. a) nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,
 3. b) potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania, a także uzdolnienia i kompetencje (klasy IV-VI) i własne zasoby (klasy VII-VIII),
 4. c) poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe (klasy IV-VI), a także wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji (klasy VII-VIII),
 5. d) poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych (klasy VII-VIII),
 6. e) uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują sposoby zdobywania wiedzy (klasy IV-VI) oraz określają strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej (klasy VII-VIII),
 7. f) określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych (klasy IV-VI) oraz identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (klasy VII-VIII).
 1. Stosowane metody pracy:
 • w poradnictwie indywidualnym metody stosowane w pracy doradczej to m.in.:
 1. a) konsultacje i porady indywidualne,
 2. b) diagnoza zainteresowań, mocnych stron;

2) w poradnictwie grupowym stosowane metody w pracy doradczej to m.in.:

 1. a) burza mózgów, dyskusja, pogadanki,
 2. b) metody testowe jak np. ankiety,
 3. c) metoda dramy: inscenizacje i odgrywanie ról,
 4. d) metody audiowizualne: filmy, prezentacje multimedialne,
 5. e) treningi umiejętności społecznych,
 6. f) gry symulacyjne i zabawy,
 7. g) zajęcia plastyczne.

VII.    Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań:

1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 18 i 19 w Warszawie,

2) Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń w Warszawie,

3) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,

4) Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Mińska 1/5 w Warszawie,

5) Publiczna Biblioteka w Warszawie Ursynów,

6) Urząd Pracy w Warszawie,

7) pracodawcy, przedsiębiorcy,

8) organizacje pozarządowe,

9) Ośrodek Kultury w Warszawie Ursynów,

10) Organ prowadzący dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy i Mazowieckie Kuratorium Oświaty

 

 • Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ – dla uczniów:
 • nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,
 • potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania, a także uzdolnienia i kompetencje (klasy IV-VI) i własne zasoby (klasy VII-VIII),
 • poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe (klasy IV-VI), a także wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji (klasy VII-VIII),
 • poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych (klasy VII-VIII),
 • uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują sposoby zdobywania wiedzy (klasy IV-VI) oraz określają strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej (klasy VII-VIII),
 • określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych (klasy IV-VI) oraz identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (klasy VII-VIII).

 

 1. Monitorowanie i ewaluacja WSDZ:
 • rozmowy z rodzicami oraz z uczniami,
 • ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (np. ankiety dla pracodawców),
 • sprawozdania z pracy doradcy zawodowego/osoby realizującej orientację zawodową,
 • bieżące wypełnianie przez wychowawców i nauczycieli ankiet z przeprowadzonych działań w klasach IV-VI,
 • ocena zajęć prowadzonych w klasach VII-VIII z doradztwa zawodowego,
 • analiza realizacji zaplanowanych działań – karta ewaluacji.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego  w szkołach podstawowych   m.st. Warszawa

  – Regulamin projektu

Skip to content