Przejdź do treści

Prawa ucznia

Katalog praw ucznia wynika z przepisów prawa polskiego oraz obowiązujących międzynarodowych aktów prawnych.

  Uczeń ma prawo do informacji, czyli do:

 1. pytania i wypowiadania się,
 2. otrzymywania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach,
 3. znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, zasad i form sprawdzania jego osiągnięć oraz ich oceniania, jawności ocen,
 4. dostępu do informacji na temat życia szkolnego,
 5. dostępności wiedzy o prawach.

 Uczeń ma prawo do nauki, czyli do:

 1. chodzenia do szkoły,
 2. pobierania bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
 3. nauczania w kierunku jak najpełniejszego rozwoju,
 4. przygotowania do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.

 Uczeń ma prawo do swobody/wolności wypowiedzi, czyli do:

 1. możliwości wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem,
 2. możliwości wypowiadania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu,
 3. możliwości wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie.

 Uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, to znaczy:

 1. ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,
 2. ma prawo do tolerancji w związku z przynależnością do mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej.

 Uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania, co oznacza:

 1. zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej,
 2. poszanowanie godności ucznia,
 3. poszanowanie dobrego imienia oraz prywatnej własności ucznia.

 Uczeń  ma prawo do:

 1. zabawy i wypoczynku,
 2. własnego miejsca w domu, do miłości,
 3. do wychowania bez krzyku i przemocy.

 Uczeń ma prawo dochodzenia należnych praw.

 

Skip to content