Przejdź do treści

Zasady kształcenia na odległość sp 343

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11-2020  dyrektora Szkoły Podstawowej nr 343 Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie z dnia 30 marca 2020 r.

Zasady dotyczące kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość.
 2. Główną platformą komunikacyjną w szkole jest Dziennik Librus Synergia i Google Classroom.
 3. W Librusie swoje konta mają nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Każdy nauczyciel i każdy uczeń oraz rodzice posiadają swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
 4. Do korzystywania z Google Classroom uczniowie i nauczyciele wykorzystują adresy mailowe z domeną szkoły.
 5. Kształcenie na odległość odbywa się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów (równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, czas pracy przed monitorem komputera).
 6. Nauczyciele, przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, mogą dokonać weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość:
  • nauczyciele planują z wyprzedzeniem realizację treści programowych w terminie wskazanym przez dyrektora,
  • po weryfikacji materiału przez wicedyrektora, wychowawca rozsyła go rodzicom i uczniom poprzez dziennik Librus i umieszcza w Google Classroom – zajęcia z wychowawcą,
  • nauczyciele przekazują zadania uczniom poprzez Google Classroom ,

– do zadań mają wgląd uczniowie,

– uczeń może odesłać przygotowaną pracę ze swojego konta,

– nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie przez uczniów prac.

 1. Zadaniem nauczycieli jest organizowanie form aktywności uczniów, które są oparte na kształceniu z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 2. Szkoła, realizując kształcenie na odległość, wykorzystuje systemy:
  • Librus;
  • narzędzia Google.
 3. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne portale i platformy internetowe, m.in: YouTube, Messenger, Skype, e-podręczniki, e-book Nowa Era, e-WSIP, Matlandia, LearningApss, e-TV.
 4. Z platform internetowych korzystają:
  • uczniowie;
  • nauczyciele
 5. Nauczyciele na w/w platformach mogą:
  • prowadzić i wykorzystywać lekcje on-line (lekcja nie może trwać dłużej niż 15 minut),
  • zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją,
  • zamieszczać i wykorzystywać prezentacje,
  • zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi,
  • zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.
 6. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się :
  • prowadzenie zajęć on-line;
  • rozmowy telefoniczne z uczniami;
  • rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
  • prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;
  • prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;
  • prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin.
 7. Nauczyciele (w ramach zespołów nauczycielskich danego oddziału) ustalają tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz sposób realizacji tych treści, w tym zadania do wykonania w czasie kształcenia bez użycia monitorów komputerowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zasad.
 8. Tygodniowy zakres zadań jest przekazywany wicedyrektorowi najpóźniej do czwartku do godziny 16 każdego tygodnia i obejmuje zadania na kolejny tydzień.
 9. W przypadku braku uwag udostępnia się tygodniowy zakres zadań do wiadomości dla uczniów i rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego / w Google Classroom.
 10. Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line oraz realizują zadania i przesyłają do nauczyciela do piątku włącznie każdego tygodnia.
 11. Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczania w związku z nową organizacją procesu kształcenia.
 12. Zajęcia (zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem) dla uczniów poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
 13. Nauczyciele przedmiotu i edukacji wczesnoszkolnej są dostępni dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając przerwy między poszczególnymi jednostkami lekcyjnymi. W czasie pracy organizują spotkania ze swoją z klasą w ustalony z rodzicami i dyrektorem sposób. W pozostałym czasie pracy udzielają uczniom konsultacji.
 14. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przedmiotów we współpracy z nauczycielami współorganizującymi kształcenie planują swoje zajęcia z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowując sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych:
  • nauczyciel wysyła każdą pracę zlecaną uczniom nauczycielowi współorganizującemu kształcenie, który dostosowuje ją do potrzeb i możliwości ucznia, następnie przesyła nauczycielowi i monitoruje pracę ucznia.
 15. Nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych ustalą indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin w umowie o pracę.
 16. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach zajęć rewalidacyjnych pracują zgodnie z planem pracy chyba, że ustalą z uczniem i jego rodzicami inne godziny, w czasie których będą prowadzili zajęcia, rozmowy, udzielali konsultacji z wykorzystaniem np. internetowej transmisji video, czatu lub służbowego adresu służbowego adresu mail.
 17. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Prowadzą zajęcia, rozmowy, udzielają konsultacji z wykorzystaniem np. internetowej transmisji video, czatu lub służbowego adresu mail.
 18. Nauczyciele prowadzący zajęcia logopedyczne są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Prowadzą zajęcia, rozmowy, udzielają konsultacji z wykorzystaniem np. internetowej transmisji video, czatu lub służbowego adresu mail.
 19. Pozostali specjaliści oraz psycholodzy i pedagodzy są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Udzielają konsultacji i wsparcia indywidualnie, grupowo on-line lub za pośrednictwem innych narzędzi.
 20. Nauczyciele biblioteki są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w ramach:
  • udzielania wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej,
  • publikacji raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęty do jej przeczytania.
 21. Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w godzinach swojej pracy. Prowadzą konsultacje i wsparcie w  zakresie rozpowszechniania ciekawych zabaw i gier do wykorzystania w czasie  przedłużającego się pobytu  uczniów w domu. Przygotowują konkursy dla uczniów.
 22. Wychowawcy klas przygotowują informacje dotyczące:
 • aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
 • preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform  edukacyjnych, dziennika elektronicznego,
 • możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.
 1. Wychowawcy zakładają Google Classroom zajęcia z wychowawcą do komunikacji ze swoimi uczniami.

29a. Wychowawcy ustalają sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział  za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby organizują  spotkania on-line  nauczycieli, szczególnie w celu  uzgodnienia tygodniowych zakresów treści nauczania i  monitorowania ilości zadań  przekazywanych uczniom oraz ustalenia rocznej oceny zachowania”;

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi cudzoziemskimi – j. polski i zajęcia wyrównawcze, nauczanie indywidualne, zajęcia indywidualne realizowane w ramach IPET, zajęcia rewalidacyjne,  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ustalają z uczniem i jego rodzicami godziny, w czasie których będą prowadzili zajęcia, rozmowy, udzielali konsultacji z wykorzystaniem np. internetowej transmisji video, czatu lub służbowego adresu służbowego adresu mail.
 2. Inne zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z ich planem za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. W przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:
  • każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia, którzy uczniowie mają dostęp do Internetu – dziennika elektronicznego – innych narzędzi;
  • w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania w ciągu dwóch dni materiałów edukacyjnych i ich przesłania do sekretariatu;
  • pracownik sekretariatu drukuje materiały, które są do odebrania przez ucznia w wersji papierowej w wyznaczonym miejscu w Szkole;
  • w szczególnych przypadkach, gdy dziecko jest poza Warszawą, dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą.
 4. Nauczyciele przedmiotu i edukacji wczesnoszkolnej ustalają dwa razy w tygodniu ½ godziny dyżuru dla rodziców poza czasem pracy przewidzianym dla uczniów, podczas którego będą udzielali rodzicom konsultacji. Harmonogram konsultacji nauczycieli jest udostępniony na stronie internetowej szkoły.
 5. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w Szkole, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:
  • odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;
  • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
  • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;
  • wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych (najpóźniej do piątku włącznie każdego tygodnia lub w inny terminie ustalonym z nauczycielem) mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;
  • testy on-line udostępnione na wybranej platformie.
 6. Prace zlecane uczniom do wykonania dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 7. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych.
 8. Prace, które podlegają ocenie, zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.
 9. Prace wykonywane przez uczniów mogą mieć różne formy, np. projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy, ćwiczeń online, krzyżówki oraz odpowiedzi ustnych lub innych;
 10. Kryteria ocen bieżących określa Statut SP 343.
 11. Na czas weekendu nauczyciele nie zadają prac uczniom.
 12. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.
 13. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.
 14. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji podczas wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.
 15. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym:
  • dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów – w zakładce Lekcja
 16. Dla pozostałych pracowników pedagogicznych w zakładce Dodatkowe godziny nauczyciela – Praca zdalna nauczycieli.
 17. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się w Librusie na podstawie aktywności ucznia i wykonywanych przez niego zadań.
 18. Odbieranie i wykonywanie zadań przez uczniów jest elastyczne i uzależnione od możliwości technicznych i organizacyjnych uczniów oraz ich rodziców.
 19. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych
  w ramach kształcenia online.
Skip to content