Przejdź do treści

Monitoring

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie, zwaną dalej Szkołą, w imieniu której działa dyrektor Szkoły tel: (22)643-84-54; mail: j.kubalska@eduwarszawa.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole możliwy jest za pośrednictwem (adres email): ursynow.oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl
  3. Monitoring stosowany jest wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Skip to content