Przejdź do treści

Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im Matki Teresy z Kalkuty

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im Matki Teresy z Kalkuty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im Matki Teresy z Kalkuty.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre pliki do pobrania są niedostępne cyfrowo - skany.

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23.09.2018r.
 • skany dokumentów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Kubalska.
 • E-mail: sp343@eduwarszawa.pl
 • Telefon: +48 22 259 41 89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im Matki Teresy z Kalkuty
 • Adres: ul. Kopcińskiego 7
  02-777 Warszawa
 • E-mail: sp343@eduwarszawa.pl
 • Telefon:+48 22 259 41 89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

budynek parterowy przy ulicy Kopcińskiego 7 w Warszawie z wyposażeniem
cztery oznaczone miejsca parkingowe w pobliżu wejść
pochylnie z barierkami dla osób poruszających się na wózkach
schody półtora metra przed wejściami z trzema i czterema stopniami
przejezdne wejścia
infrastruktura sanitarna
możliwość wejścia z psem przewodnikiem
brak tłumacza migowego
brak audiodeskrypcji

Informacja o zakresie działalności szkoły – ETR (tekst łatwy do czytania i rozumienia)

Skip to content