Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im Matki Teresy z Kalkuty

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im Matki Teresy z Kalkuty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im Matki Teresy z Kalkuty.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

budynek parterowy przy ulicy Kopcińskiego 7 w Warszawie z wyposażeniem
cztery oznaczone miejsca parkingowe w pobliżu wejść
pochylnie z barierkami dla osób poruszających się na wózkach
schody półtora metra przed wejściami z trzema i czterema stopniami
przejezdne wejścia
infrastruktura sanitarna
możliwość wejścia z psem przewodnikiem
pętla indukcyjna
brak tłumacza migowego
brak audiodeskrypcji