Wymagania edukacyjne

 Wymagania do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

z  zajęć obowiązkowych w klasach IV – VIII rok szkolny 2021/2022

  • Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który opanował wymagania edukacyjne (wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania) w stopniu pełnym; jego działania są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność; potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, proponuje nietypowe rozwiązania;
  • Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował wymagania edukacyjne (zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania) o wyższym stopniu trudności, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktyce, rozwiązuje samodzielnie różnorodne zadania teoretyczne i praktyczne;
  • Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował wymagania edukacyjne (zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania) w stopniu średnim; nie prognozuje żadnych trudności w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
  • Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie wymagania edukacyjne (wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania); rozwiązuje typowe zadania o podstawowym poziomie trudności, potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach;
  • Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który opanował wymagania edukacyjne (wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania) w niewielkim stopniu, rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o podstawowym stopniu trudności;
  • Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych, określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.