Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty (IOD)
Pani Marta Ostasz 
Z-ca Inspektora Danych 
Pani Agnieszka Dolata 
 
 

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej ,,RODO’’), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie przekazuje poniższe informacje istotne z punktu widzenia przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących od 25 maja 2018r Pani/Panu uprawnieniach:

 1. Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty jest Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa. e-mail: sp343@eduwarszawa.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych p. Martą Ostasz e-mail: iod.dbfounw@eduwarszawa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą w celu i na podstawie: informacja dostępna na stronie internetowej https://sp343.ursynow.warszawa.pl/ w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową nr 343 przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 343.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych (art. 16, 17, 18, 20 RODO).
 8. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z wyłączeniem sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Skip to content