Lato w Mieście – Regulamin

Nowy adres e-mail koordynatora akcji Lato w Mieście 2022:
PKuzicka@eduwarszawa.pl

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji Lato w Mieście 2022 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
  1. posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
  2. złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki
  3. przestrzeganie zasad regulaminu FPE.
 3. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji Lato w Mieście 2022 dokonywane są na co najmniej na jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych oraz z wyjątkiem ostatniego turnusu).
 4. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
 6. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.
 7. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
 8. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
 9. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
 10.  W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 3.10.2022 r., po spełnieniu następujących warunków:
  do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
  do 8.09.2022 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji Lato w Mieście 2022 według wzoru  udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.
  Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.
 11.  W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, dnia poprzedzającego jego nieobecność.
 12.  Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
  1. opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 50 1030 1508 0000 0005 5035 0009
  2. posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 33 1750 0012 0000 0000 2989 0447
 13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
 15. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 16. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji Lato w Mieście 2022 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
 17. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji Lato w Mieście 2022.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

Przez rozpoczęciem akcji Lato w Mieście 2022 będzie dostępny program zajęć na poszczególne turnusy, nie będzie możliwy dostęp do utworzonych poszczególnych grup z nazwiskami dzieci ze względu na RODO (informacja będzie dostępna w szkole w dniu rozpoczęcia akcji).